ธนาคารออมสินพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน ธนาคารฯ

จัดให้ทันที เริ่ม 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม: http://bit.ly/GSBpr32

ธนาคารจะพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปรกติจนถึงมีหนี้คงค้างไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31/03/2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเคหะ(สินเชื่อบ้าน) ที่มียอดเงินต้นไม่เกิน 3 ล้านบาท และลูกค้าสินเชื่อ SMEs ที่มียอดเงินต้นไม่เกิน 20 ล้านบาท

 

ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้อัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 /04/2563 ทั้งนี้หลังจากครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวให้ลูกค้าชำระ ยอดเดิมก่อนเข้ามาตราการ(ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม

 

#ธนาคารออมสิน #ธนาคารออมสินสินเชื่อ #GSB #ธนาคารออมสินพักหนี้ #ธนาคารออมสินพักหนี้ #ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้าน #ธนาคารออมสินสินเชื่อส่วนบุคคล