แสนสิริ แจงกำไรสุทธิ Q1 ปี 2563 รวม  62 ล้านบาท ลดลง 85% จากปีที่แล้ว

   บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

   ในไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 6,623 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากจํานวน 6,638 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจที่ปรับลดลงร้อยละ 46 อย่างไรก็ดี รายได้ จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิริ เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10 สําหรับกําไรสุทธิของไตรมาสที่ 1/2563 มีจํานวน 62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 

ผมขอแบ่งรายได้จากการขายในไตรมาสแรกดังต่อไปนี้นะครับ

 

– บ้านเดี่ยว 2,405 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   44.7

– ทาวน์เฮาส์ /อาคารพาณิชย์ 602  ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.2

– มิกซ์ 166 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1

– คอนโดมิเนียม 2,210 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  41.0

 

   รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อ ขายในไตรมาสที่ 1/2562 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมและมิกซ์ ที่ร้อยละ 132 และร้อยละ 241 ตามลําดับ ในขณะที่แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลงที่ร้อยละ 26 และร้อยละ 22 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

 

   สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวปรับลดลงที่ร้อยละ 22 จากจํานวน 3,075 ล้านบาทในไตรมาสที่ 112562 มาอยู่ที่จํานวน 2,405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 โดยรายได้หลักของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านแสนสิริ พัฒนาการ โครงการบุราสิริ พัฒนาการ และโครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า 2 โดยมีรายรับรวมจาก 3 โครงการจํานวน 651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด

 

   สําหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ปรับลดลงที่ร้อยละ 26 จากจํานวน 817 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 มาอยู่ ที่ 602 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งนี้ รายได้หลักยังคงมาจากการโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส” โดยมี มูลค่ารวมจาก 12 โครงการอยู่ที่ 504 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด โดยโครงการ สิริ เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 3 เป็นโครงการทาวน์เฮาส์ที่มีการรับรู้รายได้สูงที่สุดในไตรมาสที่ 1/2563

 

   ในส่วนของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 132 จากจํานวน 952 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 มาอยู่ที่จํานวน 2,210 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งนี้ รายได้หลักของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการดีคอนโด ริน และโครงการลา กาซิต้า หัวหิน โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการดังกล่าวจํานวน 1,850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด

 

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์

   สําหรับไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 21 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากจํานวน 22 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2563 มีจํานวน 706 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 46 จากจํานวน 1,318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการรับ บริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

 

   ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แสนสิริได้ลงทุนเพิ่มในธุรกิจการบริหารโรงแรม ภายใต้แบรนด์ The Standard ซึ่งเป็น แบรนด์โรงแรมระดับโลก และยังมีแผนที่จะขยายกิจการอย่างต่อเนื่องตามหัวเมืองใหญ่ในทุกมุมโลก จากการลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้แสนสิริกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทําให้ต้องมีการบันทึกรายได้จากธุรกิจการบริหารโรงแรมเข้ามาในงบการเงิน ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจํานวน 58 ล้านบาท

นอกจากนี้ แสนสิริยังมีรายได้ค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน ในไตรมาสที่ 1/2563 รวมจํานวน 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากจํานวน 78 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562

 

กําไรสุทธิ

   สําหรับไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกกําไรสุทธิเท่ากับ 62 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ จํานวน 405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 โดยในไตรมาสที่ 1/2563 มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ0.9 ของรายได้รวม ลดลงจาก อัตรากําไรสุทธิที่ร้อยละ 6.1 ในไตรมาสที่ 1/2562 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายโครงการ รวมถึงการขาดทุนจากธุรกิจการบริหารโรงแรมซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ประกอบ กับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ที่ร้อยละ 94.5 ของ กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

รับชม content ทั้งหมดที่

https://www.youtube.com/channel/UCSq-ymhgsUgV-LaQNF6L5gg

 

รับฟังข่าวอสังหาบน Podcast

https://open.spotify.com/show/575u7WB8s8yb6kcRqnkRG5?si=hZoMdOE0SQiHxc5lMqXv_A

 

Website: http://gurulivingth.com/

 

#gurutalk #หุ้น #หุ้นอสังหาริมทรัพย์ #วิเคราะห์หุ้นอสังหา #หุ้นอสังหา #หุ้นบ้าน #หุ้นโครงการ #หุ้นคอนโด #SIRI #หุ้นSIRI #บริษัทแสนสิริ #แสนสิริ