เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แจงกำไรสุทธิ Q1 ปี 2563 รวม  226.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.6% จากปีที่แล้ว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กําไรสุทธิ

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิเท่ากับ 226.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.2 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเท่ากับ 70.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 156.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมทุน ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใน ปี 2563

 

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 975.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายได้ ลดลง 134.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.1 ถึงแม้บริษัทจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลง จากปี ก่อน ผลมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีแผนการ ดําเนินงานปี 2563 ไว้และตั้งเป้าหมาย ยอดขายและแผนการโอนกรรมสิทธิ์ และ ที่จะเปิดโครงการใหม่ หลังจาก สถานการณ์แพร่ระบาด ดีขึ้น

 

แบ่งตามประเภทรายได้ดังต่อไปนี้

 

  • รายได้จากการขายบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม/อาคาร พาณิชย์   102.4 ล้านบาท คิดเป็น11%
  • รายได้จากการขายคอนโดมิเนียม 463.1 ล้านบาท คิดเป็น49.9%
  • รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  565.5 ล้านบาท คิดเป็น 60.9%
  • รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ 356.5 ล้านบาท คิดเป็น 38.4%
  • รายได้จากธุรกิจโซลา  6.8 ล้านบาท คิดเป็น 0.7%
  • รายไดรวม 975 ล้านบาท

 

ขออธิบายแต่ละส่วนของรายได้นะครับ

 

รายได้จากการขาย

โดยรายได้หลักจากการขายที่อยู่อาศัย แยกตามประเภทแบรนด์ธุรกิจ ได้แก่ “แบรนด์ นิช ” “แบรนด์ คิทท์” และ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ “เสนาพาร์ควิลล์” “เสนาพาร์คแกรนด์” “เสนาวิลล์” “แพร มาพร” เช็อปเฮ้าส์” “อเวนิว” และโครงการแนวราบต่างจังหวัด รวมรายได้การขายทั้งสิ้น 565.5 ล้านบาท

 

รายได้จากค่าเช่าและบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 356.5 ล้านบาท และ 182.7 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้เพิ่มขึ้น 173.8 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

โดยรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการอพาร์ทเม้นท์ รายได้บริหารนิติบุคคล , รายได้ธุรกิจเช่าโกดัง, รายได้คอมมูนิตี้มอลล์เสนาเฟสท์ , รายได้สนามกอล์ฟ,รายได้รับบริหารโครงการรายได้จากการให้ เช่าที่ดิน และ รายได้ค่านายหน้า-ที่ปรึกษาขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 356.5 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มโซลาร์

ไตรมาส 1 ปี 2563 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มโซลาร์ เท่ากับ 6.8 ล้านบาทและ 4.5 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟ) กับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) ที่ได้ทํา สัญญาร่วมกันในปี 2562

 

ต้นทุนขาย

ไตรมาส 1 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 468.1 ล้านบาท และ 606.9 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.4 และร้อยละ 56.1 ของรายได้จากธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯ ยังคงบริหารต้นทุนขายรวม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 49.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 43.9

 

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 16,732.9 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,634.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 15,098.1 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทกลุ่มร่วมค้าเท่ากับ 1,349.7 ล้านบาท

 

หนี้สิน

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม เท่ากับ 10,004.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สิน หมุนเวียน 4,883,0 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 5,121.0 ล้านบาท ตามลําดับ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,408.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 1,132.5 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่ หมุนเวียนเท่ากับ 275.5 ล้านบาท บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาโครงการที่เพิ่ม และการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทบริษัทยังคงสามารถดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ได้ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1

 

โดยรวมแล้วบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังคงทำผลประกอบการได้ดีในไตรมาสแรกของปี 2563 นี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่ค่อยเอื้ออำนวย สภาพเศรษกิจและกำลังซื้อที่ค่อนข้างแย่อยู่ ณ ตอนนี้ต้องคอยเป็นกำลังใจให้ในไตรมาส ต่อๆไหปบริษัททำผลประกอบการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ

 

รับชม content ทั้งหมดที่

https://www.youtube.com/channel/UCSq-ymhgsUgV-LaQNF6L5gg

 

รับฟังข่าวอสังหาบน Podcast 

https://open.spotify.com/show/575u7WB8s8yb6kcRqnkRG5?si=hZoMdOE0SQiHxc5lMqXv_A

 

Website: http://gurulivingth.com/

 

#gurutalk #หุ้น #หุ้นอสังหาริมทรัพย์ #วิเคราะห์หุ้นอสังหา #หุ้นอสังหา #หุ้นบ้าน #หุ้นโครงการ #หุ้นคอนโด #SENA #หุ้นSENA #บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ #เสนาดีเวลลอปเม้นท์