ศุภาลัย แจงกำไรสุทธิ Q1 ปี 2563 รวม  749.96 ล้านบาท ลดลง 51% จากปีที่แล้ว

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,620.62  ล้านบาท

รายได้รวม 3,831.16 ล้านบาท

กําไรสุทธิ 749.96  ล้านบาท

 

รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 3,620.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,631.94 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลง 42% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 79% และที่เหลือ 21% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร ชุด สาเหตุหลักที่รายได้ที่ลดลงนั้นเกิดจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯมีการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการอาคารชุดสร้างเสร็จใหม่ที่ครบ กําหนดโอน แต่ในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จและครบกําหนดโอนกรรมสิทธิ์ ในครึ่งปีหลังของปีจํานวน 4 โครงการ นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่รายได้ที่ลดลงเนื่องมาจากบริษัทฯยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการกําหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา แต่ไตรมาส 1 ปี 2562 มาตรการดังกล่าวยังไม่มี

ผลบังคับใช้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็น 13.2% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี

ก่อนที่อยู่ที่ 10.2% เนื่องจากรายได้ลดลงตามที่กล่าวในข้อ 1 

 

  1. กําไรสุทธิเท่ากับ 749.96 ล้านบาท ลดลง 777.40 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นลดลง 51% ตามเหตุผลที่กล่าวในข้อ 1

และ 2 ส่งผลให้กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.71 บาทต่อหุ้น 

 

  1. จากสาเหตุในข้อ 1 และในขณะที่บริษัทฯยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทําให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net

Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 48% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สูงขึ้นจากระดับ 34% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

  1. ในไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน

3,000 ล้านบาท เป็นจํานวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น โดย ณ 31 มีนาคม 2563 หุ้นทุนซื้อคืนมีจํานวนเท่ากับ 2,116.67 ล้านบาท ทําให้ส่วน ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯลดลง

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนด โอนให้ลูกค้า 38,717 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้ในอีก 9 เดือนข้างหน้าในปี 2563 จํานวน 9,243 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 29,474 ล้านบาทในอีก 4 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่รอส่งมอบหมายถึงยอดจํานวนเงินรวมของบ้านและ/หรือ อาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

 

โดยรวมแล้วบริษัท บริษัท ศุภาลัยยังคงทำผลประกอบการได้กำไรในไตรมาสแรกของปี 2563 นี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่ค่อยเอื้ออำนวย สภาพเศรษกิจและกำลังซื้อที่ค่อนข้างแย่อยู่ ณ ตอนนี้ต้องคอยเป็นกำลังใจให้ในไตรมาส ต่อๆไหปบริษัททำผลประกอบการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ

 

รับชม content ทั้งหมดที่

https://www.youtube.com/channel/UCSq-ymhgsUgV-LaQNF6L5gg

 

รับฟังข่าวอสังหาบน Podcast 

https://open.spotify.com/show/575u7WB8s8yb6kcRqnkRG5?si=hZoMdOE0SQiHxc5lMqXv_A

 

Website: http://gurulivingth.com/

 

#gurutalk #หุ้น #หุ้นอสังหาริมทรัพย์ #วิเคราะห์หุ้นอสังหา #หุ้นอสังหา #หุ้นบ้าน #หุ้นโครงการ #หุ้นคอนโด #SPALI #หุ้นSPALI #บริษัทศุภาลัย #ศุภาลัย