(PR)ธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน”
ให้ผู้ประกอบการ SMEs เอาที่ดินมาเป็นหลักประกันกู้เงินกับธนาคารออมสิน ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนสุดๆ!
  • ไม่ดูภาระผู้กู้
  • ไม่วิเคราะห์รายได้
  • ให้กู้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี
  • กู้ได้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท

รายละเอียด

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ

2. เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2563

ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

  ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

  วงเงินโครงการ

วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

  วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

  •             กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท
  •             กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

  ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

  •             ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  •             ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

  หลักประกันการกู้เงิน

1. ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ

– คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

– บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

            กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มิใช่เป็นบุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้างจัดทำสัญญาจำนองเป็นหลักประกันร่วมด้วย

  ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้แล้วที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
ธนาคารออมสินตั้งใจช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้โดยไม่ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบอย่างการขายฝากที่ดิน